3 Mayıs 2014 Cumartesi

10th International Comics andCartoon Festival Prizen / Kosova 15 August 2014

-The Kosovo Comic Book Artists Association "Xhennet Comics" is organizing the 10’th Internacional Comics and Cartoon Festival .
- The Festival will be held from 06 until 09 September 2014 on the Gallery "Hamam" in Prizren KOSOVO.
-The Festival is not going to be competitive; however 25 foreign and 10 kosovar artists will be selected from the jury to have the expenses of travel and hotel accommodation covered for 3 days. 
 -All the participants of the festival will be delivered with The Catalogue, T-shirts with Festival logo, and The Certificate of Gratitude. Those absent will receive the catalogue via e-mail. PDF file or they can download from the official web site of the association .
-The Festival of Comics and Cartoons is held every year in Prizren, Republic of Kosova,organized from  the Kosovo Comic Book Artists Association "Xhennet Comics".
-The festival is open for every artist, professional or amateur,from all around the world.
Participating Conditions:
1. The genre and topic are free, whether for Comics or Cartoons.
2. The Works may be done from one or more artists.
3. The works can be posted to us or thay can send throught e maıl whıch has to have a good scan at least 300 dpı.  The Participant can send his/her work through e-mail-a good scan with minimum 300 dpi.
4. Comics and Cartoons should be from 1 to 4 pages (A3 or A4 format)
5. The language of texts is free to all of the world's languages (preferable in English).
6. Required details to be sent with the works are: Name, Surname, A short biography, Country, Address, E-mail, and A Photo. ( Attentıon wıthout of these ınfornatıons the works wıll not be taken to consıderatıon ).
7. The Deadline is 15 August 2014.
The Address for sending the works is:
Kosovar Comic Book Artist's Association "XhennetComics"
str. Xhemil Doda nr. 3/a  -   20000 Prizren  -  Republic of Kosovo
Cell: +37744288791
E-mail: xhennetcomics@gmail.com
More info on

SHPALLJA E KONKURSİT PËR FESTIVALIN E 10’të NDËRKOMBËTAR TE STRIPIT DHE    TE   KARIKATURËS“2014” 
 - Shoqata e Strip artistëve Kosovar “XHENNETCOMICS” organizon Festivalin e 10`të Ndërkombëtar të Stripit dhe të Karikaturës.
-Festivali i 10`të Ndërkombëtarë do të mbahet më 06-09 SHTATOR 2014 në Galerine “HAMAM”,Prizren.
- Festivali nuk është shpërblyes ose garues, por për 25 artistë të huaj dhe 10 artistë Kosovar të cilët do të zgjidhen nga ana e jurisë do të kenë të mbuluar shpenzimet e udhëtimit dhe Hotelit për 3 ditë , të gjithë pjesëmarrësve në Festival do të shpërndahet Katalogu, Majica me logon e Festivalit dhe mirënjohja për pjesëmarrje,dërguesve të tjerëve do të dërgohet katalogu përmes postës elektronike në PDF ose do të mund të marrin në web faqen e Shoqatës.
 - Festivali i Stripit dhe Karikaturës mbahet për cdo vjet në Prizren (KOSOVË) dhe organizohet nga ana e Shoqatës të Strip artistëve Kosovar  “XHENNET COMICS”
 - Festivali është me temë, zhanr të lirë, si për Strip ashtu edhe për Karikaturë.
- Punimet mund të jenë të punuara nga një ose më shumë artistë/te.
- Kandidati/ ja mund të dërgon punimet e tij /saj të Stripit dhe Karikaturës përmesë postës ose përmesë adresës elektronike, punimet të jenë të skenuar mirë, më së paku 300 dpi
- Stripët dhe Karikaturat e dërguara duhen të jenë prej 1 deri 4 faqe (në formatin A3 ose A4).
- Gjuha e teksteve është e lirë për tërë gjuhët e botës. ( preferohet Gjuha Angleze)
- Së bashku me punimet të dërgohet edhe Emri, mbiemri,biografia e shkurtë, shteti,adresa ,E-Mail, fotografia, (Vërejtje : pa këto të dhëna, punimet nuk do të miren parasysh ).
- Data e fundit për dërgimin e punimeve është 15 GUSHT 2014.
 Adresa për dërgimin e punimeve:
Shoqata e Strip aristëve Kosovar “XHENNET COMICS”
Rruga : Xhemil Doda No . 3/ a 20000 Prizren , KOSOVE
Mob : +37744288791
E-Mail : xhennetcomics@gmail.com
E-Mail : ganisunduri@hotmail.com
 Me shumë informata në 
http://xhennetcomics.blogspot.com